Baptistų bažnyčia

REALIOS DIENOS AR TŪKSTANČIAI METŲ?

Parašė: Paul Taylor
Vertė: Monika Balnytė
Sudėtingumas: Pradedantiesiems

 
Tiek krikščionims, tiek netikintiems dažnai iškyla sunkumų bandant suprasti laiko matus Biblijoje. Vienas dažniausiai apžvelgiamų epizodų: ar kalbama apie tikras (24 val.) dienas ar tūkstančius metų? Rodos, dienos minimos pagal seką – pirma diena, antra diena, trečia diena ir t.t. Ar gali šios dienos reikšti ilgus laiko periodus? Mums reikia atidžiau perskaityti Biblijoje aprašytus įvykius, kad išsiaiškintume.
 
12 dienų ar 12 tūkstančių metų?

Šis epizodas, kurį aš nagrinėsiu, yra randamas Skaičių knygos 7-ajame skyriuje. Skačių knygos 7 skyrius yra vienas tų neįdomių skyrių, kuriuos dauguma žmonių tiesiog praverčia. Kaip matome, ši neįspūdinga ištrauka yra vertingiausia studijuojant, nes įsigilinus pasidaro labai įdomi!

Skaičių knygos 7-ajame skyriuje, aprašoma, kaip genčių vadai nešė savo aukas Viešpačiui ir guldė jas priešais Mozę. Pirmoji atėjo Judo gentis. Nasonas, Aminadabo sūnus, buvo tas, kuris nėšė savo genties auką pačią pirmąją dieną. (Skaičių 7, 12)

Kitos gentys ėjo šia tvarka:

Antrą dieną aukojo Cuaro sūnus Netanelis, Isacharo giminės kunigaikštis: (Skaičių 7, 18)

Trečią dieną aukojo Zebulono sūnų kunigaikštis, Helono sūnus Eliabas: (Skaičių 7, 24)

Ketvirtą dieną aukojo Rubeno sūnų kunigaikštis, Šedeūro sūnus Elicūras: (Skaičių 7, 30)

Šis sąrašas tęsiasi iki kol visos dvylika genčių atnašauja savo aukas. Taigi, svarbus klausimas: ar gentys nešė aukas dvylika dienų ar tai užtruko dvylika tūkstančių metų? Ar galėjo Mozė sėdėti dvylika tūkstančių metų iki kol žmonės atnašavo aukas? Aš manau, kad tai tikros dienos. Man atrodo logiškiau, kad šis įvykis truko dvylika tikrų, 24-ių valandų trukmės, dienų. Dauguma žmonių, kurių apie tai klausiau, pritarė man.


Eilutė aiškina eilutę

Manau, galima iškelti dar vieną klausimą: ar manote, kad yra daugiau epizodų Biblijoje, kur dienos yra aprašytos diena iš dienos, ir kur kyla klausimas, ar tai tikros dienos ar ne? Ar nemanote, kad galėtume interpretuoti kitą vietą, labai panašią – autorius tas pats ir parašyta tuo pačiu stiliumi – pagal Skaičių knygos 7 skyrių? Interpretuojant (aiškinant) Pradžios knygos 1-ąjį skyrių, reikėtų remtis Skaičių knygos 7-uoju skyriumi, nes jo struktūra tokia pati. Skaičių 7 skyrius be abejonės naudoja 24-ių valandų trukmės dienas. Kaip žinia, Pradžios knygą, kaip ir Skaičių, yra parašęs Mozė. Eilutės aiškinimas remiantis kita eilute, tuo padarant ją reikšmingesne, yra vienintelė priežastis, dėl kurios būtų galima ginčytis su šiuo aiškinimu. Tai itin svarbus momentas; jei mes leidžiame eilutę aiškinti remiantis kita (kaip kad turėtume), tai vienintelė įmanoma išvada yra ta, kad Pradžios knygos pirmas skyrius kalba apie 24-ių valandų sūkurimo dienas.


Creationtoday.org