Baptistų bažnyčia

Bažnyčia


Bažnyčia – tai ne pastatas. Tai žmonės. Tai tikinčiųjų susirinkimas šlovinti Dievą, giedoti Jam giesmes, klausytis Jo Žodžio, kartu augti Dievo pažinime ir supratime. Dievas per Bibliją atskleidžia save, savo valią kiekvienam žmogui, kiekvieno žmogaus gyvenimui.

Kristaus misijos” baptistų bažnyčią Dievas įkūrė per brolį Vytautą Cibą. Vytautas (Arnold) Cibas gimė Jonavoje 1930 gegužės 24-tąją. 1960 m. Atvyko į JAV. Čia įsitraukė į lietuvių bendruomenės veiklą, vedė, susilaukė sūnaus ir dukters. Septinto dešimtmečio pabaigoje Vytautas Cibas apsilankė Bilo Gremo evangelinėse pamaldose ir išgirdo Evangeliją. Jis priėmė Kristų bei pasikrikštijo, tapo Čikagos Ashburn baptistų bažnyčios nariu. 1977 m. Vytautas pradėjo tarnauti lietuvių misionieriumi Čikagoje. Įkūrė „Gerosios Naujienos” bažnyčią Ilinojaus valstijos Justice mieste. 1990 m. Vytautas su žmona Gražina grįžo į Lietuvą, skelbė evangeliją septyniuose didžiausiuose Lietuvos miestuose, kaimuose, kalėjimuose, kino teatruose, bažnyčiose. Taip pat ir giminėms. Per kitas keliones buvo įkurta baptistų bažnyčia „Geroji Naujiena” Kaune.

1994 m. buvo įkurta dar viena bažnyčia Kaune – „Kristaus Misijos” baptistų bažnyčia. 1995 m. rudenį Vytautas Cibas paskutinį kartą lankėsi Lietuvoje. Jis džiaugsmingai evangelizavo ir mokė „Kristaus Misijos” bažnyčios narius.

Vytauto Cibo pradėtą darbą Lietuvoje tęsė gausus būrys krikščionių. Tais pačiais metais, kai mirė Vytautas. Į Lietuvą gyventi ir darbuotis atvyko pastorius Joe Morell su žmona Jessie. „Flatwoods” baptistų bažnyčia, esanti Arkanzaso valstijoje ir „Kristaus misijos” baptistų bažnyčia įkuria Lietuvos baptistų misionierių institutą, kurio tikslas – lavinti būsimus pastorius, misionierius, bei kitus bažnyčios tarnautojus, kurie gerai pažintų ir tvirtai laikytųsi Dievo Žodžio.

1998 m. Pranas Bielevičius pašvenčiamas tarnauti misionieriumi Marijampolės baptistų bažnyčioje.

1999 m. rugsėjį pradedama misija Utenoje. Ten Dievo žodį skelbia Gediminas Kapustavičius su amerikiečiu Brian Johhson.

Per kelerius metus Marijampolės ir Utenos Bažnyčios stipriai išauga, subręsta ir pačios ima aktyviai dalyvauti misijiniame darbe. Evangelija skelbiama Kalvarijoje, Zarasuose, Anykščiuose, Molėtuose, Panevėžyje, Šiauliuose, Joniškyje, Vilniuje bei kitur.

Iš pradžių „Kristaus Misijos” baptistų bažnyčia rinkdavosi nuomuojamoje Kūno kultūros akademijoje, todėl meldėsi dėl galimybės įsigyti savo pastatą.

1997 metų vasarą bažnyčios raštinė ir Biblijos institutas įsikuria naujame pastate – Kapsų gatvės 82 name. Tiesa, patalpos šiek tiek per mažos sutalpinti visą bažnyčią, todėl pamaldos ir toliau vyksta Kūno kultūros akademijos salėje.

1999 metais įsigytas žemės sklypas Šilainių mikrorajone, per artimiausius keletą metų bažnyčios pastatas suprojektuojamas ir pastatomas.

2004 metų pradžioje statybos darbai baigti iki galo. Bažnyčios nariai garbina Dievą už dovanotą pastatą ir nuoširdžiai dėkoja visoms Amerikos, Lietuvos bei kitų šalių bažnyčioms, kurios rėmė šį darbą aukomis ir maldomis. Tačiau dar labiau dėkingi už dvasinius turtus – Evangelijos žinią ir tikrą Biblinį mokymą.

Šiuo metu „Kristaus Misijos” bažnyčia turi misiją Alytuje, taip pat ir Varėnoje. Bažnyčios pastorius – Gediminas Kapustavičius. Bažnyčioje veikia Lietuvos baptistų misionierių institutas.

Prisikėlęs iš mirties ir žengdamas į dangų Jėzus tarė:  „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs." (Mt 28, 18 – 20).

Dėkojame Dievui, kad Jis įkūrė „Kristaus misijos” bažnyčią, kad galime augti Dievo pažinime, Jo žodžio supratime, kad kiekvienas žmogus, norintis pažinti Dievą, patirti Jo veikimą savo gyvenime, gali pasisemti tai, ko reikia kiekvieno žmogaus dvasiniam gyvenimui – augti dvasiškai, bendraujant su kitais tikinčiaisiais, mokytis praktiškai pritaikyti visa tai, ko Jėzus mus moko. Vienas svarbiausių dalykų, kurių Jėzus moko – mylėti Dievą ir savo artimą: "'Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu'. Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas. Antrasis – panašus į jį: 'Mylėk savo artimą kaip save patį'." (Mt.22,37-39)