Baptistų bažnyčia

Senoji sandora pakeista nauja


(Janina Gotautienė)

Hbr 8:10-13 "...Sakydamas „naują Sandorą“, Jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi. O kas pasensta ir nukaršta, to greit nebeliks. "

Mano malda dėl tų žmonių,
kurių mąstysena klaidinga.
Jie nori prisidėti apeigom
prie Dievo gelbėjimo darbo gailestingo.

Gyvena tarsi sandoroj senoj,
o mini vardą Jėzaus Kristaus,
Sumaišę „dieną su naktim",
Klaidose pasiklysta.

Jie vykdo daugel apeigų,
o reikia jiems tik vieno.
Suvokt, kad dabar sandora nauja.
Dėl jos Kristus kraują praliejo.

Kai žmogus skęsta upės vandeny
Ir šaukia: "gelbėkit, padėkit".
Tai mūsų Viešpats tuo labiau
skubės į tokį šauksmą atsiliepti.

Juk Dievas davė Sūnų,
Kad būtų Jis šventa auka.
Ir nusidėjėlis negali
Ką nors pridėt sava ranka.

Mielieji žmonės, aš meldžiu, kad jūsų širdyse
Sušvistų Jėzus Kristus kaip šviesa,
Jisai tegul širdies kampus jums išvalys
Ir to kas jau „nukaršo" nebeliks.

Parašytas 2016 01 18

< Ankstesnis eilėraštisSekantis eilėraštis >